Serwis obecny w sieci od 1996 roku! Bogaty zbiór unikalnych zdjęć i grafik Kalisza! Historia miasta od dziejów prastarych po II wojnę światową! Opisy obiektów architektonicznych oraz życia w dawnym Kaliszu! Kronika ważnych wydarzeń historycznych! Najstarsze zachowane plany miasta on-line! Czytelnia starych książek on-line! Skrócona historia miasta w 17 wersjach językowych!

Kalisz poprzez wieki
Kalisz wczesno-średniowieczny

Zobacz również:

Najstarsza wiadomość o Kaliszu, przekazana przez średniowieczne źródła pisane, dotyczy roku 1106. Pochodzi ona z kroniki Galla Anonima i związana jest z opisem walk toczonych przez synów Władysława Hermana- Bolesława Krzywoustego i Zbigniewa, po wydzieleniu im przez ojca (w roku 1099) osobistych dzielnic. Kalisz wraz z Gnieznem i Spicymierzem należał wówczas do Zbigniewa, będącego w latach 1102-1106 zwierzchnim księciem Polski, a w wymienionym roku 1106, po kilkudniowych walkach, zdobyty został przez Bolesława Krzywoustego.

Kolejna informacja o Kaliszu zawarta jest w tzw. bulli gnieźnieńskiej, wystawionej w roku 1136 przez papieża Innocentego II dla arcybiskupa gnieźnieńskiego. W dokumencie tym Kalisz wymieniony jest w gronie naczelnych grodów kasztelańskich. W okresie wczesnośredniowiecznym kasztelanie stanowiły podstawowe jednostki podziału terytorialnego. Zwane one także były okręgami grodowymi. Podział Polski na kasztelanie pochodzi z czasów Bolesława Chrobrego i temu właśnie władcy należy przypisać utworzenie kasztelanii kaliskiej. Jej zasięg nie został do dnia dzisiejszego ostatecznie określony. Przypuszczać jednak należy, że kaliski okręg grodowy obejmował dość znaczny obszar.

Osada produkcyjno-handlowa pod Kaliszem z I-II w. n.e.

Niektórzy historycy sądzą, że Kalisz mógł również pełnić - do około roku 1106/1107 - funkcję stolicy (przeniesionej wtedy do Łęczycy) znacznie większej jednostki terytorialnej składającej się z kilku kasztelanii, zwanej prowincją. Prowincja ta - środkowopolska - zdaniem tych uczonych obejmowała swym zasięgiem ziemię kaliską, sieradzką i łęczycką.

Fragment kroniki Galla Anonima z informacją o zdobyciu Kalisza przez Bolesława Krzywoustego w 1106 r.

Władzę administracyjną, wojskową i sądową nad ludnością zamieszkującą na terenie kasztelanii sprawował, w imieniu panującego, wyznaczony przez niego przedstawiciel zwany kasztelanem. Przyjmując za prawdziwą hipotezę mówiącą o tym, że Kalisz stanowił również stolicę prowincji należy uważać, że w grodzie obok kasztelana rezydował także jej zarządca, jeden z najważniejszych dostojników ówczesnego państwa polskiego, zwany komesem prowincjonalnym.

Dalsze informacje o Kaliszu pochodzą z okresu rozbicia dzielnicowego Polski, spowodowanego testamentem Bolesława Krzywoustego (zmarłego w roku 1138), na mocy którego Polska podzielona została na kilka odrębnych i dziedzicznych dzielnic, przydzielonych poszczególnym jego synom. Książe ten chciał jednak zapobiec bratobójczym walkom, jakie sam toczył z bratem Zbigniewem. Dlatego też aby utrzymać po swej śmierci jedność podzielonego kraju, ustanowił w swym testamencie zasadę pryncypatu. Według niej najstarszy spośród żyjących książąt dzielnicowych, zwany pryncepsem lub seniorem, miał sprawować władzę zwierzchnią nad pozostałymi książętami. On też w ramach sprawowanej przez siebie funkcji otrzymał we władanie, aż do swej śmierci, dodatkową dzielnicę - ze stolicą w Krakowie - zwaną senioralną. Jednak już w latach 1142-1146 doszło do wojny domowej wszczętej przeciwko seniorowi przez młodszych książąt zwanych juniorami. W jej wyniku około 1146 r. ziemia kaliska, należąca dotychczas do dzielnicy senioralnej, znalazła się w rękach księcia wielkopolskiego Mieszka III zwanego Starym.

Rekonstrukcja rysunkowa kolegiaty p.w. św. Pawła wzniesionej około 1155 r. na terenie grodu na Zawodziu (wg A.J.Tomaszewskiego).

W czasach tego księcia, Kalisz składał się z kilku odrębnych, ale leżących bardzo blisko siebie osiedli. Centrum tego zespołu stanowił - istniejący od przełomu IX/X wieku i znacznie rozbudowany przez Mieszka Starego - gród na Zawodziu. Na terenie tego grodu około roku 1155 Mieszko Stary ufundował kościół pod wezwaniem św. Pawła wzniesiony z kamieni w stylu romańskim. Kościół ten posiadał niezbyt wysokie lecz grube mury, potężną wieżę, oraz małe łukowato zakończone i przedzielone kolumienkami okna, zaopatrzone w witraże. W kościele tym pochowany został sam fundator Mieszko III (w roku 1202) oraz wcześniej zmarły jego syn Mieszko Mieszkowic (w roku 1193). Obok grodu na Zawodziu położona była osada rzemieślnicza z kościołem p.w. św. Wojciecha, zwana powszechnie - z uwagi na bliskie sąsiedztwo grodu - podgrodziem. Do wczesnośredniowiecznego kaliskiego zespołu osadniczego należy także: osada targowa z kościołem p.w. Najświętszej Marii Panny znajdująca się na terenie dzisiejszej dzielnicy zwanej Starym Miastem, osada położona na lewym brzegu Prosny z kościołem p.w. św. Gotarda (na Rypinku), dwunastowieczna osada na Wydartem (w miejscu wznoszonego obecnie szpitala wojewódzkiego) oraz przypuszczalna osada żydowska, funkcjonująca od połowy XII wieku, a znajdująca się w rejonie nie istniejącego już, założonego w końcu trzynastego wieku, cmentarza żydowskiego na Czaszkach.

Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy Kalisza. 1 - gród na Zawodziu, 2 - osada rzemieślnicza (podgrodzie), 3 - Stare Miasto, 4 - prawdopodobna osada na Rypinku, 5 - przypuszczalna osada żydowska na Czaszkach, 6 - osada na Wydartem z XII w. , 7 - teren objęty później lokacją miejską.

Ten przedlokacyjny, wczesnośredniowieczny Kalisz stanowił własność książęcą a dzięki położeniu przy dalekosiężnych szlakach handlowych, prowadzących z Małopolski do Wielkopolski i ze Śląska na Pomorze, był bujnie rozwijającym się ośrodkiem wczesnomiejskim.

W okresie rozbicia dzielnicowego, stale pogłębianego dalszymi podziałami poszczególnych dzielnic na coraz to mniejsze ziemie i księstwa oraz na skutek licznie toczonych wówczas walk, Kalisz często zmieniał swych właścicieli. Kilkakrotnie był on stolicą krótkotrwałych księstw kaliskich, które istniały w następujących latach: od około 1190 do 1193 roku, kiedy księciem kaliskim był Mieszko Mieszkowic, w latach 1193-1194, gdy władał nim pierworodny syn Mieszka Starego Odon oraz od roku 1217 do 1217 za czasów syna Odona, a wnuka Mieszka III, Władysława Odonica. Księstwo Odonica obejmowało znaczne obszary południowej Wielkopolski i okolice Rudy (Wielunia), Przemętu i Śremu. W późniejszym czasie, po zajęciu Wielkopolski przez księcia śląskiego Henryka Brodatego - istniało księstwo kalisko-rudzkie (w latach 1238-1245) znajdujące się we władaniu księżniczki raciborsko-opolskiej Wioli i jej syna Władysława. Po raz ostatni księstwo kaliskie utworzone zostało po odzyskaniu ziemi kaliskiej przez książąt wielkopolskich. Należało ono do Bolesława Pobożnego i funkcjonowało w latach 1247-1249 jako księstwo kaliskie oraz w latach 1253-1257 jako połączone, o dużym zasięgu terytorialnym, księstwo kalisko-gnieźnieńskie.

Gród na Zawodziu i mapka hipotetycznego zasięgu kasztelanii kaliskiej oraz miasto lokacyjne i mapa województwa kaliskiego z XIV/XV w.

W XIV wieku po częściowym zjednoczeniu Polski przez Władysława Łokietka nastąpiła reforma administracyjna kraju. W jej ramach dawne ziemie i księstwa połączone zostały w nowe jednostki administracyjne, na których czele stali wojewodowie. Ponieważ Kalisz w poprzednich latach należał do ważnych i dobrze rozwiniętych miast, w nowym podziale administracyjnym kraju wyznaczona została mu również zaszczytna rola - został stolicą ziemi kaliskiej i gnieźnieńskiej, zwanej od XV wieku województwem kaliskim. Województwo to obejmowało swym zasięgiem obszar południowej i wschodniej Wielkopolski z Kaliszem, Pyzdrami, Koninem, Środą, oraz ziemię nadnotecką z Nakłem.

Tekst pochodzi z książki "Kalisz poprzez wieki"
Autorzy: Krystyna Dobak-Splitt, Jerzy Aleksander Splitt
Wydawca: Towarzystwo Miłośników Kalisza, 1988r.